top of page

תקנון השימוש באתר

המכון הישראלי לסכמה תרפיה (להלן: "האתר")

גולש/ת יקר/ה

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין האתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. יודגש, כי גם אם תחליט שברצונך להשתמש בחלק מהאפשרויות שבאתר – עליך לקרוא את התקנון כולו.

 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 3. האתר מציע מידע בתחומים הקשורים לתחום הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה בכלל ובתחום הסכמה תרפיה בפרט.

 4. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

כללי

 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 2. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צויין אחרת במפורש.

 3. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישורו  מראש ובכתב של המכון הישראלי לסכמה תרפיה.

 4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי ו/או ייעוץ בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. האתר אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא ישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמש.

 5. מובהר בזה כי על כל משתמש ו/או גולש לקרוא בעיון את כל התקנון ולא רק חלק ממנו, שנראה לו כמכוון למהות שימושו באתר. רק תנאי התקנון כולו בשלמותו יחולו על כל שימוש ושימוש.

 6. באם המשתמש יתקשר עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר, האתר לא יהיה אחראי, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו ו/או שיהיו למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתקשרויות אלו.

 7. האתר איננו מתחייב לגבי זמינות כלשהי של צוות האתר לתמיכה טכנית עבור המשתמשים.

 8. האתר אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

 9. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 10. אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסויים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימשו באתר בכללותו, או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר מכל סוג שהוא. כמו כן, האתר אינו אחראי אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

 11. כל ציטוט מהאתר שייעשה ע"י משתמש ו/או גולש ו/או כל אדם אחר, ייעשה לצד ציון שמו של המומחה או המפרסם שניסח את הציטוט.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הניתנים ע"י האתר הינם של המכון הישראלי לסכמה תרפיה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, המכון הישראלי לסכמה תרפיה הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המכון הישראלי לסכמה תרפיה.

 2. האתר אינו אחראי למצב בו המשתמש או הגולש גורם להפרה ו/או מפר של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים.

 

bottom of page